Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

hereyes
13:54
8149 ece4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawalkthemoon walkthemoon
13:52
6195 ecc1
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaottak ottak
hereyes
13:52

Właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromdonniedarco donniedarco viaottak ottak
hereyes
13:52
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaottak ottak
hereyes
13:51
Reposted frommesoup mesoup viadiedrunk diedrunk
hereyes
13:50
Reposted frombluuu bluuu viadiedrunk diedrunk
13:50
hereyes
13:50
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viawalkthemoon walkthemoon
hereyes
13:49
hereyes
13:46
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— "Nieznośna lekkość bytu", M. Kundera
13:46
4849 0553 500
Reposted fromdeviate deviate viagdziejestola gdziejestola
hereyes
13:46
Osoby dotknięte długoterminową samotnością, mają niebywałą umiejętność do pięknego opowiadania o rzeczach najprostszych.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
hereyes
13:45
Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. 
Reposted fromplayinglove playinglove viagdziejestola gdziejestola
hereyes
13:45
3354 9100
Reposted fromarwen arwen viagdziejestola gdziejestola
hereyes
13:44
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało,
a to co miało nadejść, nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
hereyes
13:44
1326 0f89 500
Reposted fromcorvax corvax viagdziejestola gdziejestola
hereyes
13:44
I taką wodą być,
co otuli Ciebie całą,
ogrzeje ciało, zmyje resztki parszywego dnia.
I uspokoi każdy nerw,
zabawnie pomarszczy dłonie,
a kiedy zaśniesz wiernie będzie przy Twym łóżku stać.
— happysad - Taką wodą być
hereyes
13:42
hereyes
13:42

April 19 2017

13:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl