Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

10:58
hereyes
10:58
1746 7620 500
Książ Castle, Wałbrzych, Poland
hereyes
10:58
1700 67df 500
Stare Bogaczowice, Poland
Reposted fromadzix69 adzix69 viajointskurwysyn jointskurwysyn
hereyes
10:58
10:57
7171 0c72
hereyes
10:55
3710 c127 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaJamesEvans JamesEvans
10:55
2361 4b4b 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viagdziejestola gdziejestola
hereyes
10:54
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa vianazwabyla nazwabyla

April 18 2017

hereyes
14:59

Kiedy się spieszysz, nic nie widzisz, nic nie przeżywasz, niczego nie doświadczasz, nie myślisz! Szybkie tempo wysusza najgłębsze warstwy twojej duszy, stępia twoją wrażliwość, wyjaławia cię i odczłowiecza.

— Ryszard Kapuściński
Reposted fromonnomnom onnomnom viabesomeoneelse besomeoneelse
hereyes
14:57
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
hereyes
14:57
14:57
7780 14f4
Reposted fromtwice twice viavacannes vacannes
hereyes
14:57
9073 b9a8
Reposted fromshakeme shakeme
hereyes
14:57
0023 71d1
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow via100suns 100suns
hereyes
14:57
6588 efb7 500
hereyes
14:56
9588 fbe4 500
Reposted fromhomczi homczi viahope24 hope24
14:53
14:47
0056 bb65
14:47
2806 be36 500
Reposted fromerial erial viainfimite infimite
hereyes
14:44
W czasach, gdy bogacenie się za wszelką cenę jest cnotą, ja stawiam opór. Chwale czynności bezinteresowne. Nie tracę energii psychicznej na pogoń za materią nieożywioną. Nie niszczą mnie moje własne pragnienia. Jestem człowiekiem wolnym, a moja pasja i energia zwrócone są nie ku przedmiotom, a ku istotom ludzkim.
— Małgorzata Musierowicz – Brulion Bebe B.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl