Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

hereyes
11:40
hereyes
11:40
hereyes
11:39
4403 afe6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapannakreatura pannakreatura

March 21 2017

hereyes
10:03
3362 6d62
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
hereyes
09:57
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaottak ottak
hereyes
09:56
9311 2513
hereyes
09:55
Być może, aby być sobie wiernym, aby się spełnić, trzeba być trochę stukniętym. Być może. Ale gdy za wszelką cenę chce się osiągnąć ten cel, jest się egoistą, rani się innych. W każdym razie tak się myśli. Dlatego, że inni muszą pogodzić się z tym, że ty nie jesteś taka, jaką oni chcieliby ciebie mieć. O to chodzi. Mam marzenie, mam wiele marzeń. I będę wystarczająco stuknięta, żeby je zrealizować.
— Elisabeth Zöller
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hereyes
09:54
hereyes
09:54
hereyes
09:52
Przyjrzyj się temu, co dziś nazywasz problemem, katastrofą albo kryzysem, i zadaj sobie pytanie: czy za pięć lat będzie to miało jakieś znaczenie?
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hereyes
09:52
Wariat i zakochany, i poeta Wszyscy trzej z wyobraźni są utkani.
— William Shakespeare
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hereyes
09:51
hereyes
09:51
7462 e40a
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viagdziejestola gdziejestola
hereyes
09:51
Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo. 
— "Zapałka na zakręcie", Krystyna Siesicka
Reposted fromejze ejze viagdziejestola gdziejestola
hereyes
09:49
3633 4370 500
Reposted fromrayla rayla viagdziejestola gdziejestola
hereyes
09:48
4700 16d6
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viagdziejestola gdziejestola
hereyes
09:47
8337 6c00
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
hereyes
09:47
2151 6bc0
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
hereyes
09:45
8560 0a9d
osiecka.
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
09:45
4934 1bc6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl