Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2019

hereyes
21:34
Coś co czyni cię inną, albo wręcz dziwną - to właśnie jest twoją siłą.
— Meryl Streep
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaupinthesky upinthesky
hereyes
21:34
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viaBlueBerryyy BlueBerryyy
hereyes
21:34
3101 dd51 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaBlueBerryyy BlueBerryyy
hereyes
18:32

Strzemiński mówił: każdego człowieka należy uważać za dobrego. Zakładaj, że w nim tkwi dobro, jeżeli on popełni coś nie tak, to już jest jego wina, nie naszego osądu. I ja tak zakładam.

— Andrzej Strumiłło w książce Justyny Dąbrowskiej "Miłość jest warta starania"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
hereyes
18:30
Żal za tym, czego się nie zrobiło, jest gorszy niż jakiekolwiek błędy, które popełniamy, doświadczając różnych rzeczy.
— Lisa Jewell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hereyes
18:27
hereyes
18:27
Nie każdy potrafi dochodzić raz do tej samej refleksji i uczyć się na jednym wyciągniętym wniosku.
— Uziel Mora
Reposted fromSEEiK SEEiK viamyszkaminnie myszkaminnie
hereyes
18:27
Reposted fromshakeme shakeme viamyszkaminnie myszkaminnie
hereyes
18:09
0584 dd7c 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
hereyes
18:07

March 06 2019

hereyes
21:50
Życie skopało Cię setki razy nieustannie rzucając kłody pod nogi. Gorsze momenty często były dramatycznie ciężkie i niejednokrotnie wywoływały łzy, które bezwładnie spływały po Twoim policzku. Inni ludzie sprawili, że ilość rozczarowań mogłabyś mierzyć ilością uderzeń serca na minutę. Często otoczona nimi, a jednak nękana przez samotność czułaś bezradność i zwyczajne zmęczenie. 
Jednak wrażliwość, którą nosisz w sercu nie jest Twoją słabością. Najsilniejsi ludzie to Ci, którzy najwięcej przeżyli, najmocniej czuli i nie zawsze byli tacy jak świat dookoła nich.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
hereyes
21:48
a boat into the unknown
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viascorpix scorpix
hereyes
21:48
4582 3a82 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
hereyes
21:48
2837 bd48 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
hereyes
21:47
hereyes
21:46
9870 8cae 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
hereyes
21:45
5787 c24c
Reposted fromxopolly xopolly viarzzkropka rzzkropka
hereyes
21:45
Hallgrímskirkja.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viajutynda jutynda
hereyes
21:44
9580 fcb6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajutynda jutynda
hereyes
21:44
9868 a300 500
Reposted fromsoftboi softboi viajutynda jutynda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl